PRIVĀTUMA ATRUNA

 

Ievads

 

Mēs, SIA “Hansavest”, esam apņēmušies sargāt un cienīt Jūsu privātumu.

Šī privātuma atruna skaidro, kā SIA “Hansavest” rīkojas ar personas datiem. Šī privātuma atruna attiecas uz SIA “Hansavest” piedāvāto pakalpojumu.

 

ŠĪ ATRUNA PĒDĒJO REIZI ATJAUNOTA 2019. GADA 27. FEBRUĀRĪ

 

Izmantojot mūsu pakalpojumus, Jūs piekrītiet, ka šī privātuma atruna kļūst Jums saistoša.

Ja Jums ir jautājumi par šo privātuma atrunu, lūdzu, sazināties ar mūsu atbalsta dienestu, rakstot uz info@hansavest.com

 

1. Pārzinis

1.1. Pārzinis personas datu apstrādē ir SIA “Hansavest”, adrese: Aspazijas bulvāris 30-6, Rīga, LV-1050, tālrunis +371 28669339, e-pasta adrese: vladimir@hansavest.com

 

2. Datu apstrādes mērķis un tiesiskais  pamatojums

2.1. Datu subjekta mērķis ir vispārēja darba meklēšana, kas var nebūt saistīts ar konkrētām vakancēm. Visos gadījumā Datu subjekts piekrīt, ka viņa dati būs datu Pārziņa rīcībā noteiktu laika periodu, vai līdz brīdim, kamēr Datu subjekts Pārzini informē par savu datu dzēšanu.

2.2. Privātuma atrunu piemēro personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz SIA “Hansavest” klientiem.

2.3. Privātuma atruna ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā vai vidē Datu subjekts sniedz personas datus.

2.4. Pārzinis Datu subjektu datus izmato tikai un vienīgi 2.1. punktā noteiktajam mērķim, izņemot gadījumus, kad ir jāsniedz informācija par Datu subjektiem valsts vai drošības iestādēm, atbilstoši normatīvajiem datiem.

2.5. Datu apstrādes tiesiskais pamatojums ir pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 6. panta pirmās daļas a) apakšpunktu.

 

3. Kā tiek ievākti fizisko personu dati pirmo reizi

3.1. Mēs ievācam Jūsu personu datus, kad Jūs izmantojiet mūsu pakalpojumus, veicot pirmreizēju darba pretendenta pieteikuma anketas (turpmāk tekstā – Anketas) aizpildīšanu vai CV (Curriculum Vitae) iesūtīšanu;

3.2. Vēršam Jūsu uzmanību uz to, ka Jūs esiet atbildīgs par precīzu personas datu sniegšanu SIA “Hansavest”, kā arī to izmaiņu gadījumā Jums ir pienākums labot savus neprecīzos personas datus, par to informējot SIA “Hansavest”.

 

4. Dati, kuri tiek ievākti par fiziskām personām

4.1. Vārds, uzvārds;

4.2. Dzimšanas dati (diena, mēnesis, gads);

4.3. Tālruņa numurs;

4.4. Elektroniskā pasta adrese;

4.5. Dzīvesvietas adrese (norādot valsti, pilsētu vai novadu);

4.6. Ziņas par izglītību;

4.7. Valodu zināšanas;

4.8. Darba pieredze;

4.9. Ziņas par autovadītāja apliecību;

4.10. Cita informācija pēc klienta iniciatīvas.

 

5. Personas datu saņēmēji

5.1. Pamatojoties uz Anketā norādīto piekrišanu, personas datu saņēmēji var būt potenciālie darba devēji ar kuriem SIA “Hansavest” ir juridiskas saistības.

5.2. Personas dati netiek nodoti uz trešajām pasaules valstīm.

 

6. Personas datu glabāšana un iznīcināšana

6.1. Anketā iesniegtie vai CV iesūtītie personas dati tiek apstrādāti līdz brīdim, kamēr būsiet atsaukuši savu sniegto piekrišanu vai būs apritējis viens kalendārais gads no anketas iesniegšanas dienas.

6.2. Atsaucot savu sniegto piekrišanu vai iestājoties iepriekšminētajam glabāšanas termiņam, informācija par Jums tiks dzēsta no visām SIA “Hansavest” informācijas sistēmām.

6.3. Jums ir tiesības vispārējā kārtībā pieprasīt savu iesniegto datu dzēšanu jebkurā brīdī un SIA “Hansavest” pienākums ir dzēst šos datus no visām informācijas sistēmām.

 

7. Datu subjekta tiesības

7.1. Jums ir zināmas likumīgas tiesības attiecībā uz Jūsu personas datu apstrādi. Šīs tiesības ir:

7.1.1. Tiesības būt informētam par to, kā tiek izmantoti jūsu personas dati;
7.1.2. Tiesības piekļūt saviem personas datiem;
7.1.3. Tiesības precizēt, ja jūsu personas dati ir nepareizi;
7.1.4. Tiesības dzēst savus personas datus;
7.1.5. Tiesības ierobežot savu personas datu apstrādi;
7.1.6. Tiesības uz datu pārnesamību;
7.1.7. Tiesības iebilst pret to, kā tiek izmantoti jūsu personas dati;
7.1.8. Tiesības saistībā ar automātisku lēmumu pieņemšanu un profilēšanu.

7.2. Ja Jums šķiet, ka Jūsu personas dati ir apstrādāti nepareizi vai jums ir iebildumi par to, kā tiek apstrādāti jūsu personas dati, Jums ir tiesības sūdzēties.

7.3. Jūs variet sūdzēties pie mūsu Datu aizsardzības speciālista vai Datu valsts inspekcijā, izklāstot, kā, jūsuprāt, SIA “Hansavest” veiktā personas datu apstrāde ietekmējusi jūsu tiesības.

 

8. Profilēšana

8.1. Profilēšana ir jebkāda veida automātiska personas datu apstrāde, lai analizētu vai prognozētu Jūs. Mēs to nedarām.