SIA “Hansavest” Privātuma politika

Pārzinis un tā kontaktinformācija
Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA „Hansavest” reģistrācijas. Nr. 42103082357, adrese: Aspazijas bulvāris 30-6, Rīga, LV-1050, turpmāk- Hansavest, kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir : e-pasts: nele@hansavest.com , telefons: +372 5656 2083 Izmantojot šo kontaktinformāciju vai vēršoties Hansavest juridiskajā adresē, var uzdot jautājumu par personas datu apstrādi. Pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu var iesniegt saskaņā ar šeit noteikto kārtību.

Dokumenta piemērošanas sfēra
Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu- Hansavest klientu, sadarbības partneru vai to darbinieku, darba vietas kandidātu vārds uzvārds, personas kods, dzīves vietas adrese, personīgais tālruņa numurs, personīgais e-pasts, nodarbošanās, ienākumu apjoms, saņemtie pakalpojumi, norēķinu informācija, telefoniskās, elektroniskās komunikācijas informācija, transporta līdzekļa valsts reģistrācijas numurs un cita informācija, kas attiecināma uz fizisku personu.
Privātuma politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz:
• fiziskajām personām – klientiem un citiem pakalpojumu lietotājiem (tajā skaitā, potenciālajiem, bijušajiem un esošajiem), kā arī trešajām personām, kuras saistībā ar pakalpojumu sniegšanu fiziskai personai (klientam, lietotājam) saņem vai nodod jebkādu Hansavest informāciju (tajā skaitā, kontaktpersonas, maksātāji u.c.);
• Hansavest biroju un citu telpu apmeklētājiem, tajā skaitā, attiecībā uz kuriem var tikt veikta videonovērošana;
turpmāk visi iepriekšminētie saukti kā Klienti.

Hansavest rūpējas par Klientu privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro Klientu tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem – Latvijas Republikas likumiem un pakārtotiem tiesību aktiem, Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Regula) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.
Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē Klients sniedz personas datus Hansavest (interneta mājaslapā, mobilajās lietotnēs, papīra formātā vai elektroniski) un kādās uzņēmuma sistēmās vai papīra formā tie tiek apstrādāti.

Personas datu apstrādes mērķi
Hansavest apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:
• Pakalpojumu sniegšanai:
– darba vakanču meklēšana klientiem;
– klienta identificēšanai;
– līguma sagatavošanai un noslēgšanai;
– pakalpojumu sniegšanai (līguma saistību izpildei);
– pakalpojumu darbības nodrošināšanai / uzturēšanai;
– pakalpojumu uzlabošanai, jaunu pakalpojumu attīstībai;
– pakalpojuma lietošanas veicināšanai;
– pakalpojumu reklamēšanai un izplatīšanai jeb komerciāliem nolūkiem;
– klientu apkalpošanai;
– iebildumu izskatīšanai un apstrādei;
– klientu noturēšanai, lojalitātes celšanai, apmierinātības mērījumiem;
– norēķinu administrēšanai;
– parādu atgūšanai un piedziņai;
– apmācību un semināru procesa organizēšana un vadīšana.
• Biznesa plānošanai un analītikai:
– statistikai un biznesa analīzei;
– plānošanai un uzskaitei;
– efektivitātes mērīšanai;
– datu kvalitātes nodrošināšanai;
– tirgus un sabiedriskā viedokļa pētījumu veikšanai;
– atskaišu sagatavošanai;
– klientu aptauju veikšanai;
– riska vadības aktivitāšu ietvaros.
• Informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā.
• Hansavest īpašuma un personu drošībai, zādzību un krāpniecisku darbību novēršanai birojā noziedzīga nodarījuma fiksēšanai, iespējamo likumpārkāpēju identificēšanai Video novērošanas ietvaros. Videonovērošanas ietvaros dati tiek glabāti līdz 30 dienām. Pēc šī termiņa beigām Hansavest nodrošina pilnīgu datu automātisku dzēšanu, ja dati iepriekš nav pieprasīti vai nav konstatēti noziedzīgi nodarījumi. Ja dati iepriekš ir pieprasīti no kompetentām valsts vai pašvaldību institūcijām vai ir konstatēti noziedzīgi nodarījumi, datus uzglabā pēc nepieciešamības.
• Citos specifiskos nolūkos, par kuriem Klients tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datus Hansavest.

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats
Hansavest apstrādā Klienta personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:
• līguma noslēgšanai un izpildei – lai noslēgtu līgumu pēc Klienta pieteikuma un nodrošinātu tā izpildi;
• normatīvo aktu izpildei – lai izpildītu Hansavest saistošos ārējos normatīvajos aktos noteiktu pienākumu;
• saskaņā ar Klienta – datu subjekta piekrišanu;
• likumīgās (leģitīmās) interesēs – lai realizētu no un Hansavest Klienta starpā pastāvošajām saistībām vai noslēgtā līguma, vai likuma izrietošas Hansavest leģitīmās (likumīgās) intereses.

Hansavest likumīgās (leģitīmās) intereses ir:
• veikt komercdarbību;
• piedāvāt kvalitatīvus un pārbaudītus produktus un risinājumus;
• pārbaudīt Klienta identitāti pirms līguma noslēgšanas;
• nodrošināt līguma saistību izpildi;
• novērst nepamatotus finansiālus riskus savai komercdarbībai (t.sk., veikt kredītriska novērtējumu pirms pakalpojumu sniegšanas un līguma izpildes laikā);
• saglabāt Klientu pieteikumus un iesniegumus par pakalpojumu sniegšanu, citus pieteikumus un iesniegumus, piezīmes par tiem, t.sk., kas veikti mutiski, zvanot un interneta mājas lapās;
• veikt darbības Klientu noturēšanai;
• segmentēt klientu datu bāzi pakalpojumu efektīvākai nodrošināšanai;
• izstrādāt un attīstīt preces un pakalpojumus;
• reklamēt savas preces un pakalpojumus, nosūtot komerciālus paziņojumus;
• novērst krāpniecību;
• nodrošināt korporatīvo pārvaldību, finanšu un biznesa uzskaiti un analītiku;
• nodrošināt efektīvus uzņēmuma pārvaldības procesus;
• nodrošināt pakalpojumu sniegšanas un preču pārdošanas, un piegādes efektivitāti;
• nodrošināt un uzlabot pakalpojumu kvalitāti;
• administrēt maksājumus;
• administrēt neveiktus maksājumus;
• vērsties valsts pārvaldes un operatīvās darbības iestādēs un tiesā savu tiesisko interešu aizsardzībai;
• informēt sabiedrību par savu darbību.

Personas datu apstrāde
Hansavest apstrādā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un Hansavest saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.
Ar Klientu noslēgtā līguma saistību izpildes kvalitatīvai un operatīvai nodrošināšanai Hansavest var pilnvarot Hansavest grupas uzņēmumus, savus sadarbības partnerus veikt atsevišķas pakalpojumu sniegšanas darbības, kā piemēram, darba intervijas, darba vakanču kandidātu piedāvājumi darba devējiem, rēķinu izsūtīšanu un tamlīdzīgi. Ja izpildot šos uzdevumus grupas Hansavest uzņēmumi vai sadarbības partneri apstrādā Hansavest rīcībā esošos Klienta personas datus, attiecīgie Hansavest grupas uzņēmumi vai sadarbības partneri ir uzskatāmi par Hansavest datu apstrādātājiem un Hansavest ir tiesības nodot Hansavest grupas uzņēmumiem un sadarbības partneriem šo darbību veikšanai vajadzīgos Klienta personas datus tādā apmērā, kā tas nepieciešams šo darbību veikšanai.
Hansavest sadarbības partneri un Hansavest grupas uzņēmumi (personas datu apstrādātāja statusā) nodrošinās personas datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā Hansavest ar prasībām un tiesību aktiem, un neizmantos personas datus citos nolūkos, kā tikai ar Klientu noslēgtā līguma saistību izpildei Hansavest uzdevumā.

Personas datu aizsardzība
Hansavest aizsargā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un Hansavest saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus, tajā skaitā izmantojot šādus drošības pasākumus:
• Datu pseidonimizēšanu;
• Ugunsmūri;
• Ielaušanās aizsardzības un atklāšanas programmas;
• Citus aizsardzības pasākumus atbilstoši aktuālajām tehnikas attīstības iespējām.

Personas datu saņēmēju kategorijas
Hansavest neizpauž trešajām personām Klienta personas datus vai jebkādu pakalpojumu sniegšanas un līguma darbības laikā iegūtu informāciju, izņemot:
• ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu vai ar likumu deleģētu funkciju (piemēram, darba devējiem kandidātu vakances, CV utml., bankai norēķinu ietvaros vai pakalpojuma nodrošinājuma ietvaros );
• saskaņā ar Klienta skaidru un nepārprotamu piekrišanu;
• ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;
• ārējos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos Hansavest likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi šīs Hansavest likumīgās intereses.

Trešo valstu subjektu piekļuve personas datiem
Hansavest personu datiem nevar piekļūt trešajās valstīs (tas ir, valstīs ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas) esoši apstrādātāji vai pakalpojumu nodrošinātāji (Regulas izpratnē – nosūtīšana uz trešajām valstīm) datu apstrādātāja (operatora) statusā bez atbilstoša likumīga pamata un atbilstošas datu aizsardzības, saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem, un noslēgtajiem starptautiskajiem līgumiem par šādi datu apstrādi.

Personas datu glabāšanas ilgums.
Hansavest glabā un apstrādā Klienta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:
• tikai tik ilgi, kamēr ir spēkā ar Klientu noslēgtais līgums;
• kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Hansavest vai Klients var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā);
• kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt;
• kamēr ir spēkā Klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.
Kad augstāk minētie apstākļi izbeidzas, Klienta personas dati tiek dzēsti.

Piekļuve personas datiem un citas Klienta tiesības
Klientam ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi, pārliecināties par savu datu pareizumu un tos labot.
Klientam saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir arī tiesības pieprasīt Hansavest piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt Hansavest veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz Klientu, vai tiesības iebilst pret apstrādi (tajā skaitā pret personas datu apstrādi, kas veikta pamatojoties uz Hansavest likumīgajām (leģitīmajām) interesēm), kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no Hansavest pienākumiem, kas tam ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un kuri tiek veikti sabiedrības interesēs.
Klients var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:
• rakstveida formā klātienē Hansavest birojā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;
• kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Hansavest vai Klients var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā);
• elektroniskā pasta veidā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu;
Saņemot Klienta pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu Hansavest, pārliecinās par Klienta identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
Hansavest atbildi Klientam nosūta pa pastu uz viņa norādīto kontaktadresi ierakstītā vēstulē, pēc iespējas ņemot vērā Klienta norādīto atbildes saņemšanas veidu.
Hansavest nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Klienta iebildumu gadījumā veic lietderīgās darbības, lai iebildumu atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, Klientam ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē – Datu valsts inspekcijā.

Klienta piekrišana datu apstrādei un tiesības to atsaukt
Klients piekrišanu personas datu apstrādei, kuras tiesiskais pamats ir piekrišana, var dot Hansavest pakalpojumu portālos/lietotnēs, Hansavest un citās interneta lapās (piemēram, lojalitātes programmas un jaunumu saņemšanas pierakstīšanas formas), vai klātienē Hansavest birojā.
Klientam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu tādā pat veidā, kādā tā dota, vai nosūtot attiecīgu paziņojumu uz nele@hansavest.com un tādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam turpmāk netiks veikta.
Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Klienta piekrišana bija spēkā.
Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.
Informējam, ka datu labošanas, dzēšanas, ierobežošanas, pārtraukšanas vai pārnesamības gadījumā, ir iespējama daļēja vai pilnīga pakalpojumu/procesu apturēšana neatgriezeniskā veidā. Izvēloties saņemt informāciju par sevi attālināti, piemēram, pa pastu, e-pastu, uz citu adresātu vai tml., iesniedzējs ir atbildīgs par izvēlētā saņemšanas veida drošumu un personu, kas darbojas iesniedzēja pārstāvībā, rīcību;
Klientam ir tiesības pieprasīt apstrādē esošo personas datu kopiju, ja tas nelabvēlīgi neietekmē citu personu tiesības un brīvības. Jāpatur prātā tas, ka par visām papildus kopijām, ko pieprasa datu subjekts, Hansavest var iekasēt saprātīgu samaksu, kas balstīta uz administratīvām izmaksām;
Klientam ir pienākums:
* saprātīgā laika periodā sniegt Hansavest informāciju par izmaiņām sniegtajos datos. Hansavest ir svarīgi, ka tās rīcībā ir patiesa un aktuāla informācija;
* nepieciešamības gadījumā sniegt papildu informāciju. Saziņas un sadarbības ietvaros varam lūgt sniegt papildu informāciju, lai pārliecinātos, ka saziņa vai sadarbība notiek ar noteiktu fizisku personu.
* jau pirms sadarbības uzsākšanas iepazīties ar šo Privātuma politiku, kā arī iepazīstināt ar to ikvienu personu, kas saistīta ar šo datu subjektu un kuru intereses tādējādi var tikt skartas šīs personas datu apstrādes procesos. Šī Privātuma politika ir neatņemama Hansavest sniegto pakalpojumu sastāvdaļa. Hansavest sagaida, ka dati, kas tai tiek sniegti, neskar citu personu intereses.

Komerciāli paziņojumi
Saziņu par komerciāliem paziņojumiem par Hansavest un/vai trešo pušu pakalpojumiem un citiem ar tieši nolīgto pakalpojumu nodrošināšanu nesaistītiem paziņojumiem (piemēram, klientu aptaujas) Hansavest veic saskaņā ar ārējos normatīvajos aktos noteikto vai saskaņā ar Klienta piekrišanu.
Klients jebkurā laikā var atteikties no turpmākas komerciālo paziņojumu saņemšanas kādā no šādiem veidiem:
• nosūtot e-pastu uz adresi vladimir@hansavest.com .
• klātienē Hansavest birojā;
• izmantojot komerciālajā paziņojumā paredzēto automatizēto iespēju atteikties no turpmāku paziņojumu saņemšanas, noklikšķinot uz atteikšanās norādes attiecīgā komerciālā paziņojuma (e-pasta) beigās.
Hansavest pārtrauc komerciālo paziņojumu sūtīšanu, tiklīdz tiek apstrādāts Klienta pieprasījums atsaukt piekrišanu komerciāliem paziņojumiem.

Sīkdatnes
Hansavest tīmekļa vietnēs tiek izmantotas sīkdatnes. Sīkdatnes ir mazas teksta datnes, ko vietne nosūta tīmekļa pārlūkprogrammai (piemēram, Internet, Explorer, Firefox, Safari u.c.), lai tā sīkdatnes saglabātu lietotāja ierīcē (datorā, mobilajā tālrunī, planšetē) brīdī, kad lietotājs/-a pārlūko vietni. Kad lietotājs atkārtoti atver vietni, tā var izgūt sīkdatņu saglabātos datus, lai saņemtu informāciju par lietotāja iepriekš veiktajām darbībām šajā vietnē.
Hansavest vietņu ērtākai pārlūkošanai jūsu ierīcē var tikt saglabātas sīkdatnes. Jūs varat bloķēt sīkdatņu saglabāšanas funkciju, veicot attiecīgas izmaiņas pārlūkprogrammas iestatījumos, taču tas var ierobežot Hansavest vietnes funkcionalitāti vai pat bloķēt piekļuvi atsevišķām vietnes sadaļām. Ja Hansavest vietnes pārlūkošanas laikā jūsu pārlūkprogrammas iestatījumos sīkdatņu saglabāšana ir atļauta, tā tiek uzskatīta par nepārprotamu piekrišanu sīkdatņu izmantošanai Hansavest vietnēs.
Hansavest izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu vietņu un mājaslapu lietošanas pieredzi:Sīkdatņu izmantošana
Mēs izmantojam sīkdatnes. Tie ir mazi teksta faili, kas tiek glabāti jūsu
• nodrošinātu mājaslapas funkcionalitāti;
• pielāgotu mājaslapas funkcionalitāti lietotāja lietošanas paradumiem -tai skaitā valodai, meklēšanas pieprasījumiem, iepriekš apskatītajam saturam;
• iegūtu statistikas datus par lapas apmeklētāju plūsmu apmeklētāju skaitu, lapā pavadīto laiku u.c.;
• lietotāju autentifikācijai;
• gadījumā, ja lietotājs ir Hansavest pakalpojumu klients, lai parādītu lietotāja vajadzībām pielāgotus piedāvājums.
Ja nav noteikts citādi, sīkdatnes tiek glabātas, kamēr tiek izpildīta darbība, kādam nolūkam tās vāktas, un pēc tam tās tiek dzēstas.

Sīkdatņu informācija netiek nodota apstrādei ārpus Eiropas Savienības un EEZ.
Apmeklējot Hansavest vietnes un mājaslapas, lietotājam tiek attēlots logs ar ziņojumu par to, ka tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Aizverot šo ziņojuma logu, lietotājs apstiprina, ka ir iepazinies ar informāciju par sīkdatnēm, to izmantošanas nolūkiem, gadījumiem, kad to informācija tiek nodota trešajai personai, un tiem piekrīt. Attiecīgi, sīkdatņu izmantošanas tiesiskais pamats ir lietotāja piekrišana.

Citi noteikumi
Hansavest mājaslapās var tikt ievietotas saites uz trešo personu interneta mājaslapām, kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par ko Hansavest nenes atbildību.
Hansavest ir tiesības veikt papildinājumus Privātuma politikā, padarot pieejamu Klientam tā aktuālo versiju ievietojot Hansavest mājaslapā.