ANDMEKAITSEPOLIITIKA

1. Hansavest
Hansavesti koondnime all peetakse silmas Hansavesti gruppi kuuluvaid ettevõtteid Hansavest Rental OÜ, Hansavest Tööjõud OÜ ja Hansaworker OÜ (edaspidi Hansavest). Hansavest pakub tööjõurenditeenust.

2. Andmekaitse tingimuste sisu
Hansavesti jaoks on oluline isikuandmete turvaline, läbimõeldud ja eesmärgipärane töötlemine. Andmekaitsetingimustes on kajastatud Hansavesti põhimõtted isikuandmete töötlemisel ning sellega seotud kohustused, õigused ja vastutus. Hansavest järgib isikuandmete töötlemisel isikuandmete kaitse üldmääruse (edaspidi Üldmäärus) nõudeid.

Alljärgnevalt on leitavad:
1. Hansavest
2. Andmekaitse tingimuste sisu
3. Andmekaitsetingimused töötajate isikuandmete töötlemisel – kättesaadav ainult ettevõtte töötajatele.
4. Isikuandmete töötlemine, sh
4.1. Isikuandmete töötleja
4.2. Töödeldavad isikuandmed
5. Isikuandmete töötlemise eesmärgid
6. Isikuandmete töötlemise võimalikud õiguslikud alused
7. Isikuandmete töötlemise väärtused ja üldpõhimõtted
8. „Küpsised“
9. Teie õigused seonduvalt isikuandmetega
10. Isikuandmete avalikustamine
11. Isikuandmete säilitamine
12. Isikuandmete rikkumine

3. Isikuandmete töötlemine
3.1. Isikuandmete töötleja

Hansavest töötleb isikuandmeid nii vastutava töötlejana kui ka volitatud töötlejana. Hansavesti siseselt on kõik ettevõtted kaasvastutavad töötlejad.

Hansavest vastutava töötlejana. Otse andmesubjektilt kogutud andmete osas on Hansavest vastutav töötleja. Vastutava töötlejana saame isikuandmed otse andmesubjektilt („Teie“) kui analüüsides Teie kohta olevaid andmeid selgub, et ajutiseks töötajaks saamiseks vajame Teie lisaandmeid või kui Te olete pöördunud Hansavesti poole (näiteks Hansavesti veebilehe kaudu) või külastate Hansavesti veebilehte („küpsised“) või olete alustanud vestlust „Juturobotiga“ ning vestluse käigus andmeid edastanud.

Hansavest volitatud töötlejana. Lepinguliselt koostööpartnerilt saadud isikuandmeid töötleb Hansavest volitatud töötlejana. Volitatud töötlejana isikuandmeid töödeldes teeme seda vastavalt isikuandmete vastutava töötleja juhistele.

Hansavesti ettevõtted kaasvastutava töötlejana. Vastutava töötlejana isikuandmeid töödeldes on Hansavesti äriühingud kaasvastutavad töötlejad Üldmääruse artikli 26 tähenduses, s.o nad on ühiselt kindlaks määranud isikuandmere töötlemise eesmärgid ja vahendid. Kaasvastutavad töötlejad on leppinud kokku, et andmesubjekti taotlustele vastab Hansavest Rental OÜ, registrikood 11134577, e-post: info@hansavest.com. Vaatamata eeltoodule on andmesubjektil õigus pöörduda iga kaasvastutava töötleja poole.

3.2. Töödeldavad isikuandmed
Muuhulgas töötleme:
1) Isiklikke andmeid, nt nimi, isikukood, sugu, sünniaeg, kodakondsus;
2) Kontaktandmeid, nt telefoninumber, e-post, aadress, suhtluskeel;
3) Dokumendi andmeid, nt isikut tõendava dokumendi number, väljaandja, kehtivus;
4) Makseandmeid, nt kontonumber, maksekaardi andmed;
5) Andmed oskuste kohta, nt haridus- ja töökäik, keeleoskus ja tase ning muud täiendavad oskused, teadmised, läbitud koolitused, CV;
6) Ärikliendi kontaktisikute andmed, nt nimi, ametinimetus, suhtluskeel, lepingute sisu;
7) Suhtlusanded, nt e-posti vahendusel kogutavad andmed, sotsiaalmeedia vahendusel kogutavad andmed, sõnumite ja muu multimeedia vahendusel edastatavad andmed jne;
8) „küspsiste“ andmed, mis võimaldavad Hansavestil kaardistada ja meelde jätta erinevaid tegevusi, toiminguid ja eelistusi, mis on seotud Teiega või Teie käitumisega Hansavesti veebilehel. Näiteks veebilehitseja tüüp, versioon, IP-aadress, külastatud lehed ning demograafiline teave, nagu kasutatava keele eelistus ja asukoht.

4. Isikuandmete töötlemise eesmärgid, muu
Hansavest töötleb isikuandmeid järgnevatel eesmärkidel ja hetkedel:

1) Teenuse osutamisega ja teenuse osutamise ettevalmistamisega seonduvalt (s.o lepingu täitmiseks, läbirääkimiste pidamiseks, dokumentide ettevalmistamiseks jne);
2) Õigusaktidest tulenevate Hansavesti õiguste realiseerimiseks ja kohustuste täitmiseks (nt raamatupidamiskohustuste täitmiseks);
3) Teie taotluste ja päringute menetlemiseks (nt kandideerimisel meile või meie kaudu kas tööülesannete, käsundi või muud liiki lepingu täitmiseks);
4) Teile teadete esitamiseks (nt tööpakkumise võimaliku sobivuse osas, ärialaste pakkumiste tegemiseks).
5) Hansavesti töötajatega sõlmitakse eraldi „Andmekaitsetingimused töötajate isikuandmete töötlemisel“.

5. Isikuandmete töötlemise õiguslikud alused
Hansavest töötleb isikuandmeid kooskõlas Eestis kehtivate õigusaktide nõuetega. Isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks on peamiselt sõlmitud kliendilepingu täitmine (punkt 4.1 ja 4.3), aga ka juriidiliste kohustuste täitmine (punkt 4.2), Teie nõusolek (4.3) ja Hansavesti õigustatud huvi (punkt 4.4).

6. Isikuandmete töötlemise põhimõtted
Hansavestil on isikuandmete töötlemiseks alati olemas õiguslik alus, st Hansavest töötleb isikuandmeid seaduslikult, eesmärgipäraselt ja läbipaistvalt. Hansavest järgib isikuandmete töötlemisel minimaalsuse põhimõtet, st töötleb ainult asjakohaseid ja vajalikke isikuandmeid ning annab endast parima, et need andmed oleksid kaitstud. Selle jaoks rakendatakse nii füüsilisi, tehnilisi kui organisatoorseid meetmeid.

Hansavest edastab isikuandmed ainult nendele isikutele, kellel on selleks seaduslik õigus (ameti- ja järelevalveastused) või kellega on Hansavestil sõlmitud andmetöötluslepingu või muul õigustatud alusel.

Isikuandmeid säilitatakse ainult nii kaua kuni säilitamine on nõutav õigusaktide või lepingu kohaselt või vajalik Hansavesti äritegevuse eripärast lähtuvalt. Säilitamise lõpetamisel, kui eelnevalt nimetatud alused lõppevad, kustutame isikuandmed jäädavalt.

7. „Küpsised“
Hansavest kasutab oma veebilehel „küpsiseid“, millega saate nõustuda, kui otsustate Hansavesti veebilehte kasutada. „Küpsised“ on väikesed tekstifailid, mis salvestatud veebilehe külastaja arvuti kõvakettale ja aitavad Hansavestil Teile pakutavaid veebilehe teenuseid parandada ja neid Teie jaoks mugavamaks muuta.

Google Analytics „küpsiseid“ kasutatakse veebilehe liikluse analüüsimiseks. Eesmärk on saada teada, kas tegemist on uue või naasva külalastajaga, kui kaua veebilehel ollakse ja kust külastajad Hansavesti veebeilehele tulevad. See info on Hansavestile oluline selleks, et paremini mõista veebilehe külastajate käitumist ja parandada seeläbi veebilehe kasutajakogemust.

Google küpsised võimaldavad Hansavestil suunata Teie reklaame ja mõõta taoliste reklaamide efektiivsust. Veebilehe külastajana on Teil võimalik oma soovi kohaselt küpsiste salvestumist oma seadmesse keelata või piirata. Samuti saate kõik küpsised, mis on seni teie seadmesse salvestunud, ära kustutada. Selleks tuleb Teil muuta oma isikliku veebilehitseja privaatsussätteid. Samas ei pruugi keelatud või piiratud küpsiste korral kõik veebilehe funktsionaalsused töötada.

8. Teie õigused seonduvalt isikuandmetega
Teil on õigus tutvuda oma isikuandmetega ja nõuda vajadusel nende parandamist. Teil on õigus olla unustatud, st õigust nõuda, et Hansavest kustutaks Teie isikuandmed. Teatud juhtudel on Teil samuti õigus keelata või piirata oma isikuandmete töötlemist teatud ajaks (nt kui olete esitanud vastuväite isikuandmete töötluse osas). Teil on õigus esitada Hansavestile oma isikuandmete töötlemise osas vastuväiteid, kui Teie isikuandmete töötlemine toimub Hansavesti õigustatud huvist või avalikust huvist lähtudes. Lisaks on Teil õigus esitada isikuandmete töötlemise osas kaebus Andmekaitse Inspektsioonile (www.aki.ee). Täiendavat infot oma õiguste kohta leiate Üldääruse 3. peatükist.

Juhul kui soovite kasutada mõnda ülaltoodud õigust või esitada küsimusi isikuandmete kaitse kohta, siis palun esitage Hansavestile vastavasisuline taotlus e-posti aadressil info@hansavest.com. Hansvest vastab Teie taotlusele e-kirja teel reeglina mitte hiljem kui ühe kuu jooksul. Palun arvestage, et enne kui saame Teile väljastada Teie poolt soovitud teavet Teie isikuandmete osas, peame kontrollima ka Teie isikusamasust.

9. Andmete avalikustamine
Teie isikuandmed on konfidentsiaalsed. Hansavest avaldab isikuandmeid vaid siis, kui vastav kohustus tuleneb otseselt mõnest õigusaktist. Hansavesti volitatud töötajale avaldame isikuandmeid, olles eelnevalt sõlminud kirjaliku lepingu. Isikuandmete töötlemine toimub reeglina Euroopa Majanduspiirkonna (lisaks EL-i riikidele Norra, Islandi ja Liechtenstein) piires. Juhul, kui meil on vaja edastada isikuandmeid väljaspoole Euroopa Majanduspiirkonda, toimub isikuandmete kaitse Üldmääruse nõuete kohaselt.

10. Isikuandmete säilitamine
Hansavest säilitab isikuandmeid nii kaua kuni see on kohustuslik, lubatud õigusaktide kohaselt või vajalik määratud eesmärkide saavutamiseks. Vaidlustega seotud isikuandmeid säilitatakse kuni nõude aegumiseni. Pärast isikuandmete säilitamise tähtaja möödumist kustutame isikuandmed jäädavalt.

11. Rikkumisest teavitamine
Palun teavitage Hansavesti koheselt Teile teada olevatest isikuandmete rikkumistest või rikkumise ohust aadressil info@hansavest.com. Hansavest suhtub isikuandmete turvalisuse teemasse tõsiselt ning reageerib võimalikule rikkumisjuhtumile esimesel võimalusel.

Hansavest on meie pikaajaline koostööpartner, kes on meile alati kvaliteetse, korrektselt vormistatud ja väga töökad töötajad garanteerinud.