KOOLITUS

Ülevaade

Koolitaja: Hansavest Koolituskeskus (koolitusloa nr 230522)

Valdkond: Eesti keele õpe

Koolituskava: Hansavest Eesti keel A1-taseme täiendkoolitus

Õppekeel: Vene ja eesti keel

Koolitusel osalejate maht: Vähemalt 6 osalejat

Koolituse maht tundides: 260 h (1 akad. tund = 45 min)

 • Kontaktõpe: 200 h
 • Iseseisev töö: 60 h

Sihtgrupp: inimesed, kes soovivad alustada eesti keele õpet algtasemest

Nõuded õpingute alustamiseks: nõuded puuduvad

Koolituse eesmärk:

Kursuse eesmärgiks on A1-keeleoskustaseme saavutamine Euroopa Keeleõppe Raamdokumendi järgi. Õppija on võimeline eesti keelt rääkima ja saama aru baastasemel. Õppijale antakse põhiteadmised eesti keelest, mis võimaldavad tal jätkata eesti keele taseme omandamist kõrgemal keeletasandil.

Õpiväljundid:

Kursuse lõpuks on õppija omandanud:

 • Igapäevaste väljendite mõistmine ja kasutamine nii kõnes kui ka kirjas.
 • Õppija oskab eesti keeles kirjutada, aru saada ja kasutada kõnes järgmisi teemasid:
  • Oma nimi, vanus, sugu, elukutse, amet
  • Kellaaeg, aastaajad, kuud, nädalapäevad
  • Pühad, tähtpäevad, õnnesoovid, tervitused
  • Elukoht
  • Erisugused elukutsed
  • Suhtlus kaupluses, terviseasutuses, kohvikus
  • Jpm igapäevaeluga seonduvat

Õppevorm: 200 h kontaktõpet, 60 h iseseisvat tööd

Õppesisu kirjeldus: 
Kursuse põhirõhk on suhtluskeelel, õpitakse igapäevaelus tarvilikku sõnavara. Põhiliseks on kommunikatiivne meetod.
Uusi oskusi ei praktiseerita mitte üksnes õpetajaga, vaid ka väljaspool õppeklassilt – poes, tööl, suheldes naabridega – kasutada kõik võimalused keeleõppeks. Kursusel arendatakse kõiki vajalikke osaoskusi: loetust arusaamist, kuuldu mõistmist, rääkimist ja kirjutamist, antakse põhiteadmisi kõnekäitumisest.

Õppematerjalid: I. Magnus, M. Simmul “Tere! Eesti keele õpik algajatele 0-A1”

Hindamismeetod:

Nõuded õpingute lõpetamiseks. Hindamismeetodid ja -kriteeriumid.
Tunnistus väljastatakse kui õppija on sooritanud lõputesti. Tunnistusel on kirjas läbitud kursuse nimetus, kursuse maht ehk akadeemiliste tundide arv, kursuse toimumise aeg, Hansavest Koolituskeskus OÜ registrikood ja registreerimisnumber EHISes. Tunnistus on allkirjastatud kursuse läbi viinud õpetaja ja Hansavest Koolituskeskus OÜ juhataja poolt.

Tõend väljastatakse, kui õpitulemusi ei saavutatud (lõputesti ei sooritatud), kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõendil on märgitud koolitusel osaletud tundide arv ja läbitud teemad. Tõendi allkirjastab keelekeskuse juhataja.

Koolituse maksumus (hind käibemaksuga): 2000 €

Koolituskava kinnitatud: 18.03.2022

Koolituskava koostaja nimi, telefon, e-post:

Epp Klooster
epp.klooster@gmail.com,
tel 5149111,
täiskasvanute koolitaja 6.tase, pikaaegne koolitamise kogemus nii vabahariduses kui ka kõrg- ja üldhariduskoolis.

Tartu Ülikooli õigusteaduskond ning ajaloo-ja keeleteaduskond

Koolitusele registreerimine

"*" tähistab kohustuslikku välja

DD slash MM slash YYYY
This field is for validation purposes and should be left unchanged.
ISO Sertifikaat

ISO 9001 kvaliteedijuhtimissüsteemi sertifikaat

Hansavest omab ISO 9001:2015 kvaliteedijuhtimissüsteemi serifikaati, mis hõlmab kõiki ettevõttes toimivaid protsesse ja tegevusi. Kvaliteedi juhtimissüsteem annab kliendile kindluse, et protseduurid on teostatud selgete ja üheseltmõistetavate kvaliteedinõuete alusel ning töö kvaliteet on kõrge.