Ülevaade

Koolitaja: Hansavest Koolituskeskus (koolitusloa nr 230522)

Valdkond: Eesti keele õpe

Koolituskava: Hansavest Eesti keele A2 koolituskava 2022

Õppekeel: Vene ja eesti keel

Koolitusel osalejate maht: 6-12

Koolituse maht tundides: 200 h (1 akadeemiline h = 45 min)

 • Kontaktõpe:  140
 • Iseseisev töö: 60

Sihtgrupp: täiskasvanud, kes on avaldanud soovi alustada eesti keele õpingutega

Nõuded õpingute alustamiseks: Koolitusel osalejal on vajalik läbitud A1 tase või enne kursuse alustamist testi sooritamine

Koolituse eesmärk:

Kursuse eesmärgiks on A2-keeleoskustaseme saavutamine Euroopa Keeleõppe Raamdokumendi järgi. Kursuse lõpetamise eelduseks on õppetööst osavõtmine vähemalt 75% ulatuses. Kursuse täies mahus läbinud õppijatele väljastatakse tunnistus. Õppetöö käigus arendatakse kõiki nelja võõrkeele osaoskust: kuulamine, lugemine, rääkimine, kirjutamine. Kursuse jooksul läbitakse igapäevast elu puudutavad teemad, omandatakse igapäevaseks suhtlemiseks vajalik sõnavara, arendatakse korrektse kõnekeele harjumusi, harjutatakse grammatika reegleid, audiomaterjalide kuulamise käigus luuakse eeldused eesti keelt emakeelena kõnelevast ning õpitud sõnavara kasutavast isikust aru saamiseks. Iga teeme juures antakse õppijale kirjalik ülesanne, mis on seotud õpitava teemaga. Õppimisprotsessis kasutatakse erinevaid töömeetodeid: paaris- ja rühmatöö, rollimäng, dramatiseering, intervjueerimine jms.

Õpiväljundid:

Kursuse lõpuks on õppija omandanud:

  • kuuldu mõistmine : mõistab õpitud teemade piires lihtsate vestluste, sõnumite ja tekstide sisu, mis on vahetult seotud igapäevaste suhtlussituatsioonidega;
  • üldine rääkimisoskus: oskab ennast igapäevateemadel ja oma huvivaldkonna teemades mõistetavaks teha lühikeste lausete abil ning vastata lihtsatele küsimustele ja väidetele;
  • üldine kirjutamisoskus: oskab koostada lihtsaid lauseid igapäevaelu teemadel ( perekond, töö, haridus, elu-olu) ning kirjutada lühikesi igapäevaelu puudutavaid sõnumeid ja lihtsaid isiklikke kirju;
  • loetu mõistmine: mõistab lihtsaid tekste, lühikesi kirju ning igapäevaste juhiste/siltide/ teadete sisu, mis sisaldavad sagedasti kasutatavaid ja rahvusvahelise levikuga sõnu.

Õppevorm: 160 h kontaktõpet, 40 h iseseisvat tööd

Käsitletavad teemad koolituse vältel (AT = akadeemiline tund):

 • Mina ja teised 14 AT
 • Haridus 8 AT
 • Elukutse ja töö 8 AT
 • Inimeste vahelised suhted, ühiskond 16 AT
 • Igapäevaelu, kodu, kodukoht 10 AT
 • Enesetunne, tervis, heaolu 12 AT
 • Kultuur, keeled, õppimine 12 AT
 • Vaba aeg, harrastused, meelelahutus 12 AT
 • Teenindus 12 AT
 • Sisseostud, hinnad 12 AT
 • Söök ja jook 12 AT
 • Keskkond, kohad, loodus, ilm 16 AT
 • Reisimine, vaatamisväärtused 14 AT
 • Keeleteadmised, grammatika: käändsõnad, nende põhivormid ning
  käänamine ainsuse ja mitmuse vormides, sh nimisõnad, asesõnad,
  arvsõnad; tegusõna põhivormid, ajad, pööramine; ma- ja da-infinitiiv;
  kindel, käskiv ja tingiv kõneviis: 42 AT

Õppematerjalid: 

 • Kohustuslik põhiõpik I. Mangus, M. Simmul „Tere jälle!“;
 • Soovituslik ja täiendav õppematerjal:
  M. Pesti, H. Ahi “E nagu Eesti. Eesti keele õpik algajatele A1+A2+B1;
  Õppesõnastik A2/B1: eesti keele põhisõnavara
  www.eki.ee/dict/psv/
  www.keeleklikk.ee
  www.sonaveeb.ee 
  L.Kingisepp, M. Ilves „Algaja õnn. Mänge ja ülesandeid eesti keele kõnelemisoskuse arendamiseks A2 tasemele;
  L.Kingisepp, M. Ilves „Algaja õnn. Mänge ja ülesandeid eesti keele lugemisoskuse arendamiseks A2 tasemele;
  S.Rammo, M. Treial, B. Klaas-Lang „keel selgeks! Eesti keele õpik täiskasvanutele“

Nõuded õpingute lõpetamiseks:

 • Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine 75% kontakttundides.
 • Kursuse lõpus tuleb sooritada koolitusfirma sisene A2-taseme lõputest/eksam, mis hõlmab kirjutamist, kuulamist, lugemist ja rääkimist vastavalt läbitud teemadele.

Hindamiskriteeriumid:

 • Kuulamine: saab aru lihtsamatest küsimustest ja kuuldud info põhisisust, kui vestluspartner räägib aeglaselt ja selgelt ning on valmis kordama
 • Lugemine: mõistab lihtsamate tekstide sisu (sildid, plakatid, kataloogid, reklaamid, menüüd, tööpakkumised, sõiduplaanid), arvab ära tundmatuid sõnu konteksti baasil
 • Rääkimine: oskab vastata enda kohta esitatud küsimustele, räägib lihtsate lausetega endast, oma perest, elukohast, toidust
 • Kirjutamine: oskab koostada lühikese teate

Hindamismeetod:

 • Kodutööde sooritamine, testid, tekstide lugemine, vestlus

Väljastatav tunnistus: 

Tunnistus väljastatakse kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud, st et õppija on osalenud vähemalt 75% kontakttundides ja sooritanud lõputesti. Tunnistusel on kirjas läbitud kursuse nimetus, kursuse maht ehk akadeemiliste tundide arv, kursuse toimumise aeg, Hansavest Koolituskeskus OÜ registrikood ja registreerimisnumber EHISes. Tunnistus on allkirjastatud kursuse läbi viinud õpetaja ja Hansavest Koolituskeskus OÜ juhataja poolt.

Tõend väljastatakse, kui õpitulemusi ei saavutatud (lõputesti ei sooritatud), kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui pooltes tundides. Tõendi allkirjastab keelekeskuse juhataja.

Koolituse maksumus (hind käibemaksuga):1400 € (sooduspakkumine 1300 € kuni 31.12.2023)

Sisu

Koolituskava teemad:

 1. Kontaktõpe (140 akadeemilist tundi)
  • Sissejuhatus ja üldinfo
  • Igapäevaelus kasutusel olevate sõnade, fraaside ja väljendite õppimine ja praktiseerimine nii kõnes, kirjas kui ka vestluses
  • Testi sooritamine
 2. Iseseisev töö (60 akadeemilist tundi)
  • Kontaktõppe käigus õpitu üle kordamine ja praktiseerimine

Koolituskava kinnitatud: 10.10.2022

Koolitaja kvalifikatsioon ja kogemus:

Epp Klooster

epp.klooster@gmail.com,
tel 5149111,
täiskasvanute koolitaja 6.tase,
pikaaegne koolitamise kogemus nii vabahariduses kui ka kõrg- ja üldhariduskoolis.

Tartu Ülikooli õigusteaduskond ning ajaloo-ja
keeleteaduskond

Koolitusele registreerimine

"*" tähistab kohustuslikku välja

Koolituse algamiskuupäev on kokkuleppeline. Sisesta endale sobiv koolituse algamise kuupäev
DD slash MM slash YYYY
This field is for validation purposes and should be left unchanged.