KOOLITUS

Ülevaade

Koolitaja: Hansavest Koolituskeskus (koolitusloa nr 230522)

Valdkond: Eesti keele õpe

Koolituskava: Hansavest Eesti keele A2-taseme täiendkoolitus

Õppekeel: Vene ja eesti keel

Koolitusel osalejate maht: Vähemalt 6 osalejat

Koolituse maht tundides: 260 h (1 akadeemiline h = 45 min)

 • Kontaktõpe:  200
 • Iseseisev töö: 60

Sihtgrupp: täiskasvanud, kes on avaldanud soovi alustada eesti keele õpingutega

Nõuded õpingute alustamiseks: Koolitusel osalejal on vajalik läbitud A1 tase või enne kursuse alustamist testi sooritamine

Koolituse eesmärk:

Kursuse eesmärgiks on A2-keeleoskustaseme saavutamine Euroopa Keeleõppe Raamdokumendi järgi. Õppetöö käigus arendatakse kõiki nelja võõrkeele osaoskust: kuulamine, lugemine, rääkimine, kirjutamine. Kursuse jooksul läbitakse igapäevast elu puudutavad teemad, omandatakse igapäevaseks suhtlemiseks vajalik sõnavara, arendatakse korrektse kõnekeele harjumusi, harjutatakse grammatika reegleid, audiomaterjalide kuulamise käigus luuakse eeldused eesti keelt emakeelena kõnelevast ning õpitud sõnavara kasutavast isikust aru saamiseks. Iga teeme juures antakse õppijale kirjalik ülesanne, mis on seotud õpitava teemaga. Õppimisprotsessis kasutatakse erinevaid töömeetodeid: paaris- ja rühmatöö, rollimäng, dramatiseering, intervjueerimine jms.

Õpiväljundid:

Kursuse lõpuks on õppija omandanud:

  • kuuldu mõistmine : mõistab õpitud teemade piires lihtsate vestluste, sõnumite ja tekstide sisu, mis on vahetult seotud igapäevaste suhtlussituatsioonidega;
  • üldine rääkimisoskus: oskab ennast igapäevateemadel ja oma huvivaldkonna teemades mõistetavaks teha lühikeste lausete abil ning vastata lihtsatele küsimustele ja väidetele;
  • üldine kirjutamisoskus: oskab koostada lihtsaid lauseid igapäevaelu teemadel ( perekond, töö, haridus, elu-olu) ning kirjutada lühikesi igapäevaelu puudutavaid sõnumeid ja lihtsaid isiklikke kirju;
  • loetu mõistmine: mõistab lihtsaid tekste, lühikesi kirju ning igapäevaste juhiste/siltide/ teadete sisu, mis sisaldavad sagedasti kasutatavaid ja rahvusvahelise levikuga sõnu.

Õppevorm: 200 h kontaktõpet, 60 h iseseisvat tööd

Käsitletavad teemad koolituse vältel:

 • Mina ja teised
 • Haridus
 • Elukutse ja töö
 • Inimeste vahelised suhted, ühiskond
 • Igapäevaelu, kodu, kodukoht
 • Enesetunne, tervis, heaolu
 • Kultuur, keeled, õppimine
 • Vaba aeg, harrastused, meelelahutus
 • Teenindus
 • Sisseostud, hinnad
 • Söök ja jook
 • Keskkond, kohad, loodus, ilm
 • Reisimine, vaatamisväärtused
 • Keeleteadmised, grammatika: käändsõnad, nende põhivormid ning
  käänamine ainsuse ja mitmuse vormides, sh nimisõnad, asesõnad,
  arvsõnad; tegusõna põhivormid, ajad, pööramine; ma- ja da-infinitiiv;
  kindel, käskiv ja tingiv kõneviis:

Õppematerjalid: 

 • Kohustuslik põhiõpik I. Mangus, M. Simmul „Tere jälle!“;
 • Soovituslik ja täiendav õppematerjal:
  M. Pesti, H. Ahi “E nagu Eesti. Eesti keele õpik algajatele A1+A2+B1;
  Õppesõnastik A2/B1: eesti keele põhisõnavara
  www.eki.ee/dict/psv/
  www.keeleklikk.ee
  www.sonaveeb.ee 
  L.Kingisepp, M. Ilves „Algaja õnn. Mänge ja ülesandeid eesti keele kõnelemisoskuse arendamiseks A2 tasemele;
  L.Kingisepp, M. Ilves „Algaja õnn. Mänge ja ülesandeid eesti keele lugemisoskuse arendamiseks A2 tasemele;
  S.Rammo, M. Treial, B. Klaas-Lang „keel selgeks! Eesti keele õpik täiskasvanutele“

Hindamismeetod: Kodutööde sooritamine, testid, tekstide lugemine, vestlus

Nõuded õpingute lõpetamiseks. Hindamismeetodid ja -kriteeriumid:
Tunnistus väljastatakse kui õppija on sooritanud lõputesti. Tunnistusel on kirjas läbitud kursuse nimetus, kursuse maht ehk akadeemiliste tundide arv, kursuse toimumise aeg, Hansavest Koolituskeskus OÜ registrikood ja registreerimisnumber EHISes. Tunnistus on allkirjastatud kursuse läbi viinud õpetaja ja Hansavest Koolituskeskus OÜ juhataja poolt.

Tõend väljastatakse, kui õpitulemusi ei saavutatud (lõputesti ei sooritatud), kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõendil on märgitud koolitusel osaletud tundide arv ja läbitud teemad. Tõendi allkirjastab keelekeskuse juhataja.

Koolituse maksumus (hind käibemaksuga): 2000 €

Koolituskava kinnitatud: 10.10.2022

Koolitaja kvalifikatsioon ja kogemus:

Epp Klooster

epp.klooster@gmail.com,
tel 5149111,
täiskasvanute koolitaja 6.tase, pikaaegne koolitamise kogemus nii vabahariduses kui ka kõrg- ja üldhariduskoolis.

Tartu Ülikooli õigusteaduskond ning ajaloo-ja keeleteaduskond

Koolitusele registreerimine

"*" tähistab kohustuslikku välja

DD slash MM slash YYYY
This field is for validation purposes and should be left unchanged.
ISO Sertifikaat

ISO 9001 kvaliteedijuhtimissüsteemi sertifikaat

Hansavest omab ISO 9001:2015 kvaliteedijuhtimissüsteemi serifikaati, mis hõlmab kõiki ettevõttes toimivaid protsesse ja tegevusi. Kvaliteedi juhtimissüsteem annab kliendile kindluse, et protseduurid on teostatud selgete ja üheseltmõistetavate kvaliteedinõuete alusel ning töö kvaliteet on kõrge.