Ülevaade

Koolitaja: Hansavest Koolituskeskus (koolitusloa nr 230522)

Valdkond: Eesti keele õpe

Koolituskava: B1-taseme eksamiks ettevalmistav eesti keele kursus

Õppekeel: Vene ja eesti keel

Koolituse maht tundides: 260 h (1 akad. tund = 45 min)

 • Kontaktõpe: 200 h
 • Iseseisev töö: 60 h

Sihtgrupp: B1-taseme eksamiks ettevalmistav eesti keele kursus

Nõuded õpingute alustamiseks: B1-taseme kursuse eesti keele õpingute alustamiseks peab olema õppida soovijal A2-taseme kursus  läbitud kas Hansavesti koolituskeskuses või mujal. Õppija esitab sellekohase tõendi või tunnistuse.

Koolituse eesmärk:

B1-taseme ehk iseseisva keelekasutaja (suhtluslävi) keeleoskustaseme saavutamine Euroopa Keeleõppe Raamdokumendi järgi. Õppetöö käigus arendatakse kõiki nelja võõrkeele osaoskust: kuulamine, lugemine, rääkimine, kirjutamine. Kursuse jooksul läbitakse igapäevast elu puudutavad teemad, omandatakse igapäevaseks suhtlemiseks vajalik sõnavara, arendatakse korrektse kõnekeele harjumusi, harjutatakse grammatika reegleid, audiomaterjalide kuulamise käigus luuakse eeldused eesti keelt emakeelena kõnelevast ning õpitud sõnavara kasutavast isikust aru saamiseks. Iga teeme juures antakse õppijale kirjalik ülesanne, mis on seotud õpitava teemaga. Õppimisprotsessis kasutatakse erinevaid töömeetodeid: paaris- ja rühmatöö, rollimäng, dramatiseering, intervjueerimine jms.

Õpiväljundid:

 • kuuldu mõistmine : kirjeldab kõike olulist endale tuttaval teemal ( tööl, kodus, vabal ajal), saab aru raadio- ja teleuudiste sisust ning telefonikõnedest;
 • üldine rääkimisoskus: räägib igapäevastes suhtlussituatsioonides (info ja selgituse küsimine ja andmine, oma arvamuse  ja nõusoleku või mittenõustumise avaldamine, ettepanekute tegemine jm). Suhtleb välisriigis, kus vastavat keelt räägitakse;
 • üldine kirjutamisoskus: kirjutab isiklikke kirju ja teateid ning annab edasi uudiseid ja seisukohti,  sündmuste kirjeldusi ning oma kogemusi ja elamusi lihtsa tekstina, tuttavatel teemadel üksikasjalikult;
 • loetu mõistmine: saab aru loetud tekstidest, kui teema kuulub kas igapäevaellu (ajaleheartiklid, kasutusjuhendid, ilukirjandus jm) või õppija huvivaldkonda, kirjeldab kogemusi, sündmusi, unistusi ja eesmärke ning põhjendab lühidalt oma seisukohti ja plaane.

Õppematerjalid: 

Kohustuslik põhiõpik. I. Mangus, M. Simmul  „Tere taas! Eesti keele õpik A2-B1“;

Soovituslik ja täiendav õppematerjal: M. Pesti, H. Ahi “E nagu Eesti. Eesti keele õpik algajatele A1+A2+B1; Õppesõnastik A2/B1: eesti keele põhisõnavara www.eki.ee/dict/psv/;www.keeleklikk.ee

www.sonaveeb.ee

S.Rammo, m. Treial, B. Klaas-Lang „keel selgeks! Eesti keele õpik täiskasvanutele“

Nõuded õpingute lõpetamiseks. Hindamismeetodid ja -kriteeriumid.

 • Õppija on võtnud osa vähemalt 75% kontakttundidest
 • Koolitus lõppeb testiga.

Väljastatav tunnistus: Hansavest Koolituskeskuse tunnistus

Koolitaja kvalifikatsioon ja kogemus:Epp Klooster, täiskasvanute koolitaja tase 6, 4-aastane eesti keele õpetamise kogemus tasemetel A1 – B2

Koolituse maksumus (hind käibemaksuga):  2000 € (sooduspakkumine 1800 € kuni 31.05.2024)

Sisu

Koolituskava teemad:

Mina ja teised, sh põhjalik enesetutvustus                                                14 AT

 • endast põhjalikult rääkida, (sh haridus, elukutse, huvid jm) ja teiste enesetutvustustest aru saada;
 • ennast ja teisi sobivalt ja viisakalt esitleda;
 • suhelda ja esitada fakte vastavalt olukorrale ning küsimusi esitada.

Pere ja lähedased, nende põhjalik tutvustus                                             10 AT

 • nii suuliselt kui ka kirjalikult põhjalikul kirjeldada ja iseloomustada oma perekonnaseisu ja –liikmeid ning peretraditsioone.

Haridus, amet ja töö                                                                                    10 AT

 • tutvustada ja iseloomustada oma töökollektiivi, asutust ja kolleege;
 • suhelda haridusteemadel, nii isiklikel kui ka valdkonnas laiemalt;
 • rääkida elukutsevalikutest laiemalt ja isiklikus perspektiivis;
 • koguda infot ja suhelda nii enese kui teiste tööelu sh töökoha, töötasu teemadel;
 • kirjeldada tööpäeva ja erinevaid juhtumeid selles;
 • nendel teemadel ennast väljendada nii suuliselt kui ka kirjalikult.

Eesti asjad, sh nimed, kohanimed, olulisim ajaloost                       14 AT

 • orienteeruda Eesti kohta käivates tähtsamates andmetes, sümbolites, Eestile iseloomulikes asjades ning nendel teemadel suhelda;
 • orienteeruda Eesti kaardil ning kohanimedes;
 • orienteeruda teistes riikide eestikeelsetes nimetustes ja kultuurides;
 • mõista kõige olulisemaid Eesti ajaloo sündmusi ning nendel teemadel vestelda.

 

Inimestevahelise suhted, ühiskond, suhtlemine telefoniga ja internetis 12 AT

 • Kirjeldada oma sõpru ja sõpruskonda, tuttavaid, naabreid ja kolleege;
 • jutustada ja esitada küsimusi oma ja teiste organisatsioonide ja muu kuuluvuse teemadel;
 • jutustada eesmärkidest ja sündmustest.

Igapäevaelu, kodu, kodukoht, elamistingimused                                  12 AT

 • kirjeldada oma igapäeva ja –pereelu, samuti tööelu, õpinguid jms ning küsida vastavat infot teistelt;
 • rääkida oma lähedastest ja teistelt nende lähedaste kohta küsida;
 • osaleda aktiivselt igapäevaelus;
 • kirjeldada oma päeva ning vestelda sel teemal ka teistega;
 • hankida teavet elamistingimuste ja kinnisvaratehingute kohta ning esitada küsimusi;
 • kirjeldada oma kodu ja kodukohta ning väljendada oma arvamust kodukoha ja kodu plusside ja miinuste kohta;
 • kutsuda külalisi ja pidada viisakusvestlusi.

Enesetunne, tervis, heaolu                                                                        10  AT

 • juhatada inimesi sobival moel tualettruumidesse ja mujale ning küsida ise vastavat teavet ja luba;
 • kutsuda arstiabi, kirjeldada nii enda kui teiste enesetunnet ja tervislikku seisundit;
 • suhelda isikliku hügieeni teemadel ja hankida vajaminevat.

Kultuur, keeled, õppimine                                                                         12 AT

 • hankida ja jagada infot Eesti kultuuri, ajaloo ja nende väljapaistvate sündmuste kohta
 • leida teavet ja orienteeruda kultuurisündmuste kalendris ning esinejate profiilisid;
 • kirjeldada kultuurisündmusi
 • oskab kirjeldada eesti keele eripära.

Vaba aeg, harrastused, meelelahutus                                                       8 AT

 • hankida teavet vaba aja sisustamise võimaluste kohta ning kirjeldada üritusi ja sündmusi;
 • teha konkreetseid vaba aja veetmise, kultuuriürituste külastamise ja tervislike harrastuste plaane ning küsida-vastata nendel teemadel;
 • kirjeldada ja vestelda lõõgastusteemadel.

Teenindus , sisseostud, hinnad                                                                 12 AT                                                                                         

 • nii vahetult suheldes kui ka telefoni ja interneti kaudu hankida infot avaliku teeninduse ja kaupade kohta, samuti infot teistele edastada;
 • arusaadavalt ja selgelt põhjendada oma pöördumise põhjust;
 • hankida infot hindade kohta ning suhelda nendel teemadel.

                                                                                       

Söök ja jook, restoranid, poed jm                                                             12 AT

 • hankida ja anda infot erievate söögi- ja joogikohtade lahtiolekuaegade, asukoha , hinnaklassi jm kohta;
 • küsida, tellida ning pakkuda sööki ja jooki;
 • iseloomustada sööki ja jooki ning küsida sellekohast infot teenindajalt;
 • saada aru reklaamist.

Keskkond, kohad, loodus, ilm                                                                    12 AT

 • hankida infot piirkonna, asukoha, vaatamisväärsuste ja loodusobjektide kohta ning seda infot vahendada ja väljendada oma suhtumist nendesse;
 • hankida ilma ja ilmastikualast infot ja seda jagada, saada aru ilmateatest;
 • lugeda kaarte, skeeme, infovoldikuid jms;
 • kirjeldada aastaaegu, aastaaegade kliimat, küsida teed ja oskab juhatada teed.

Reisimine, transport,  vaatamisväärtused                                              12 AT

 • kirjeldada päritolumaa kultuuri ja võrrelda teistega;
 • jutustada kultuurist ja suhtest emakeele ja võõrkeeltega;
 • kirjeldada rahvusrühmade või identiteedirühmade kultuurihuvi ja eripärasid ning oskab leida vastavaid väljundeid;
 • kirjeldada oma suhet kultuurinähtustesse;
 • põhjendada oma vaateid võõrkeelte ja –kultuuride õppimisel;
 • arutleda ühiskonnaliikmete kultuurierinevuste üle.

Keeleteadmised, grammatika: käändsõnade põhivormid ning käänamine ainsuse ja mitmuse vormides, sh nimisõnad, omadussõnad, asesõnad, arvsõnad; muutumatud sõnad; omadussõnade võrdlusastmed; tegusõna põhivormid, ajad, pööramine; ma- ja da-infinitiiv ja nende kasutamine;  kindel, käskiv ja tingiv kõneviis. Umbisikuline tegumood. Lauseehitus ja lauseliikmed:                                              50 AT

Koolituskava kinnitatud: 9.11.2023

Koolituskava koostaja nimi, telefon, e-post: Epp Klooster epp.klooster@gmail.com, tel 5149111,

Koolitusele registreerimine

"*" tähistab kohustuslikku välja

Koolituse algamiskuupäev on kokkuleppeline. Sisesta endale sobiv koolituse algamise kuupäev
DD slash MM slash YYYY
This field is for validation purposes and should be left unchanged.