KOOLITUS

Ülevaade

Koolitaja: Hansavest Koolituskeskus (koolitusloa nr 230522)

Valdkond: Eesti keele õpe

Koolituskava: Hansavest Eesti keel B1 eksamiks ettevalmistav kursus

Õppekeel: Vene ja eesti keel

Koolitusel osalehate maht: Vähemalt 6 osalejat

Koolituse maht tundides: 260 h (1 akad. tund = 45 min)

 • Kontaktõpe: 200 h
 • Iseseisev töö: 60 h

Sihtgrupp: B1-taseme eksamiks ettevalmistav eesti keele kursus

Nõuded õpingute alustamiseks: B1-taseme kursuse eesti keele õpingute alustamiseks peab olema õppida soovijal A2-taseme kursus  läbitud kas Hansavesti koolituskeskuses või mujal. Õppija esitab sellekohase tõendi või tunnistuse.

Koolituse eesmärk:

B1-taseme ehk iseseisva keelekasutaja (suhtluslävi) keeleoskustaseme saavutamine Euroopa Keeleõppe Raamdokumendi järgi. Õppetöö käigus arendatakse kõiki nelja võõrkeele osaoskust: kuulamine, lugemine, rääkimine, kirjutamine. Kursuse jooksul läbitakse igapäevast elu puudutavad teemad, omandatakse igapäevaseks suhtlemiseks vajalik sõnavara, arendatakse korrektse kõnekeele harjumusi, harjutatakse grammatika reegleid, audiomaterjalide kuulamise käigus luuakse eeldused eesti keelt emakeelena kõnelevast ning õpitud sõnavara kasutavast isikust aru saamiseks. Iga teeme juures antakse õppijale kirjalik ülesanne, mis on seotud õpitava teemaga. Õppimisprotsessis kasutatakse erinevaid töömeetodeid: paaris- ja rühmatöö, rollimäng, dramatiseering, intervjueerimine jms.

Õpiväljundid:

Kursuse lõpuks on õppija omandanud:

 • kuuldu mõistmine : kirjeldab kõike olulist endale tuttaval teemal ( tööl, kodus, vabal ajal), saab aru raadio- ja teleuudiste sisust ning telefonikõnedest;
 • üldine rääkimisoskus: räägib igapäevastes suhtlussituatsioonides (info ja selgituse küsimine ja andmine, oma arvamuse  ja nõusoleku või mittenõustumise avaldamine, ettepanekute tegemine jm). Suhtleb välisriigis, kus vastavat keelt räägitakse;
 • üldine kirjutamisoskus: kirjutab isiklikke kirju ja teateid ning annab edasi uudiseid ja seisukohti,  sündmuste kirjeldusi ning oma kogemusi ja elamusi lihtsa tekstina, tuttavatel teemadel üksikasjalikult;
 • loetu mõistmine: saab aru loetud tekstidest, kui teema kuulub kas igapäevaellu (ajaleheartiklid, kasutusjuhendid, ilukirjandus jm) või õppija huvivaldkonda, kirjeldab kogemusi, sündmusi, unistusi ja eesmärke ning põhjendab lühidalt oma seisukohti ja plaane.

Õppevorm: 200 h kontaktõpet, 60 h iseseisvat tööd

Käsitletavad teemad koolituse vältel: 

 • Mina ja teised, sh põhjalik enesetutvustus
 • Pere ja lähedased, nende põhjalik tutvustus
 • Haridus, amet ja töö
 • Eesti asjad, sh nimed, kohanimed, olulisim ajaloost
 • Inimestevahelise suhted, ühiskond, suhtlemine telefoniga ja internetis
 • Igapäevaelu, kodu, kodukoht, elamistingimused
 • Enesetunne, tervis, heaolu
 • Kultuur, keeled, õppimine
 • Vaba aeg, harrastused, meelelahutus
 • Teenindus , sisseostud, hinnad
 • Söök ja jook, restoranid, poed jm
 • Keskkond, kohad, loodus, ilm
 • Reisimine, transport, vaatamisväärtused
 • Keeleteadmised, grammatika: käändsõnade põhivormid ning käänamine ainsuse ja mitmuse vormides, sh nimisõnad, omadussõnad, asesõnad, arvsõnad; muutumatud sõnad; omadussõnade võrdlusastmed; tegusõna põhivormid, ajad, pööramine; ma- ja da-infinitiiv ja nende kasutamine; kindel, käskiv ja tingiv kõneviis. Umbisikuline tegumood. Lauseehitus ja lauseliikmed.

Õppematerjalid: 

Kohustuslik põhiõpik. I. Mangus, M. Simmul  „Tere taas! Eesti keele õpik A2-B1“;

Soovituslik ja täiendav õppematerjal: M. Pesti, H. Ahi “E nagu Eesti. Eesti keele õpik algajatele A1+A2+B1; Õppesõnastik A2/B1: eesti keele põhisõnavara www.eki.ee/dict/psv/;www.keeleklikk.ee

www.sonaveeb.ee

S.Rammo, m. Treial, B. Klaas-Lang „keel selgeks! Eesti keele õpik täiskasvanutele“

Hindamismeetod:

Nõuded õpingute lõpetamiseks. Hindamismeetodid ja -kriteeriumid.

Tunnistus väljastatakse kui õppija on sooritanud lõputesti. Tunnistusel on kirjas läbitud kursuse nimetus, kursuse maht ehk akadeemiliste tundide arv, kursuse toimumise aeg, Hansavest Koolituskeskus OÜ registrikood ja registreerimisnumber EHISes. Tunnistus on allkirjastatud kursuse läbi viinud õpetaja ja Hansavest Koolituskeskus OÜ juhataja poolt.

Tõend väljastatakse, kui õpitulemusi ei saavutatud (lõputesti ei sooritatud), kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõendil on märgitud koolitusel osaletud tundide arv ja läbitud teemad. Tõendi allkirjastab keelekeskuse juhataja.

Koolituse maksumus (hind käibemaksuga):  2200 €

Koolituskava kinnitatud: 9.11.2023

Koolituskava koostaja nimi, telefon, e-post: 

Epp Klooster
epp.klooster@gmail.com,
tel 5149111,
täiskasvanute koolitaja 6.tase, pikaaegne koolitamise kogemus nii vabahariduses kui ka kõrg- ja üldhariduskoolis.

Tartu Ülikooli õigusteaduskond ning ajaloo-ja keeleteaduskond

Koolitusele registreerimine

"*" tähistab kohustuslikku välja

DD slash MM slash YYYY
This field is for validation purposes and should be left unchanged.
ISO Sertifikaat

ISO 9001 kvaliteedijuhtimissüsteemi sertifikaat

Hansavest omab ISO 9001:2015 kvaliteedijuhtimissüsteemi serifikaati, mis hõlmab kõiki ettevõttes toimivaid protsesse ja tegevusi. Kvaliteedi juhtimissüsteem annab kliendile kindluse, et protseduurid on teostatud selgete ja üheseltmõistetavate kvaliteedinõuete alusel ning töö kvaliteet on kõrge.