KOOLITUS

Ülevaade

Koolitaja: Hansavest Koolituskeskus (koolitusloa nr 230522)

Koolituskava: Puhastusteenindaja erialaoskuste sisseelamisprogrammi koolituskava

Õppekavarühm: Koduteenindus

Õppekava koostamise alused: Puhastusteenindaja tase 3 kompetentsid B.2.1 – B.2.4, B.2.5 ja läbiv kompetents B.2.6.

Eesmärk: Koolituse tulemusena omab õppija esmaseid erialaseid oskuseid asumaks tööle puhastusteenindajana

Õpiväljundid: koolituse läbinu:

 • mõistab eesmärgile suunatud koristamise põhimõtteid
 • kasutab ruume koristades õigeid töövõtteid
 • teab puhastusainete liigitusi ja oskab neid kasutada.
 • teab erinevaid koristusmeetodeid ja oskab neid kasutada igapäevases töös
 • omab esmaseid teadmisi erialasest eestikeelsest sõnavarast.
 • oskab planeerida tööd meeskonnaliikmena.
 • omab teadmisi vaimse tervise esmaabist ja oskab toime tulla tööstressiga.

Sihtrühm: inimesed, kes on huvitatud ümberõppest uues töökeskkonnas ning soovivad asuda tööle puhastusteeninduse valdkonda;

Õppe alustamise tingimused: puuduvad

Õppe kogumaht, selle ülesehitus, õppekeskkond ja õppevahendid

Maht: 80 tundi, millest

 • 45 tundi on auditoorne töö,
 • 35 tundi praktikat koolikeskkonnas

Õppekeskkond: hea valgustusega loenguruum, wifi

Õppevahendid: Kirjalikud materjalid. Koolitus sisaldab õppematerjalide maksumust.

Õppeprotsess: Õpe toimub vastavalt tunniplaanile, iseseisev töö tuleb sooritada väljaspool auditoorset õpet ja praktilised tunnid teostatakse õppeklassis juhendaja suunamisel.

Õppemeetodid:

 • Auditoorne õpe 45 tundi: kuulamine, lugemine, kirjutamine, suuline vestlus, dialoogid, rühmatööd, arutelud, video vaatamine ja analüüsimine jm.
 • Praktika koolikeskkonnas 35 tundi: praktiliste tegevuste sooritamine juhendamisel

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused:

 • Hindamismeetodid­: Teadmiste test
 • Hindamiskriteeriumid: Positiivseks soorituseks on vaja vähemalt 51% õigeid vastuseid

Väljastatavad dokumendid:

 • Tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded – kirjalik test hindamiskriteeriumitele vastavalt täidetud.
 • Tõend, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud teemadele

Koolituse maksumus (hind käibemaksuga): 1200 €

Koolitajad:

 • Rita Selgis, koolitusjuht, +372 55507885
 • Kai Kaunimägi, koolitaja, +372 521 3801

Sisu

Koolituse sisu:

 • Puhastusteenindaja algteadmised
 • Tulemuslik praktiline koristus
 • Ergonoomika- ennast säästvad töövõtted
 • Tööturvalisus
 • Klienditeenindus
 • Töökeskkonna psühholoogia
 • Erialane eesti keel
 • Läbitud teemade kordamine ja eksami ettevalmistus

Koolituskava kinnitatud: 28.03.2022

Koolituskava koostaja nimi, kontakttelefon:

 • Rita Selgis, koolitusjuht, +372 55507885
 • Kai Kaunimägi, koolitaja, +372 521 3801

Koolitusele registreerimine

"*" tähistab kohustuslikku välja

DD slash MM slash YYYY
This field is for validation purposes and should be left unchanged.
ISO Sertifikaat

ISO 9001 kvaliteedijuhtimissüsteemi sertifikaat

Hansavest omab ISO 9001:2015 kvaliteedijuhtimissüsteemi serifikaati, mis hõlmab kõiki ettevõttes toimivaid protsesse ja tegevusi. Kvaliteedi juhtimissüsteem annab kliendile kindluse, et protseduurid on teostatud selgete ja üheseltmõistetavate kvaliteedinõuete alusel ning töö kvaliteet on kõrge.