KOOLITUS

Ülevaade

Koolitaja: Hansavest Koolituskeskus (koolitusloa nr 230522)

Valdkond: metallitöö

Koolituskava: Hansavest_MIGMAG_MMA_keevitaja_koolituskava_2022_EST

Õppekeel: Eesti keel või vene keel

Koolituse maht tundides: 110 (1 akad. tund = 45 min)

 • Teoreetilise osa maht: 20
 • Praktilise osa maht: 80
 • Iseseisev töö: 10

Sihtgrupp: erinevatel seadmetel keevitamisest huvitatud eelneva kogemuseta inimesed; kasutajad, kes soovivad teadmisi täiendada

Nõuded õpingute alustamiseks: põhiharidus, eelnev erialane kogemus ei ole nõutud

Koolituse eesmärk: valmistada ette konkurentsivõimelisi spetsialiste; koolitada välja vastavalt Euroopa standardile EN 9606-1 (ISO 4063: 111, 135). Kursuse läbinu omandab teadmisi, oskusi ja hoiakuid töötamaks metallitöödega seotud ettevõtetes ning luua eeldused õpingute jätkamiseks ning elukestvaks õppeks

Õpiväljundid:

 • Teab tööohutuse ja seadmete hooldusnõudeid
 • Kasutab keevitamisel turvalisi töövõtteid ja töökaitsevahendeid, oskab ette valmistada töökoha
 • Tunneb keevisliidete tähiseid joonisel
 • Tunneb keevitusseadmeid ja nende tööpõhimõtteid
 • Oskab valida õige keevitusviisi vastavalt keevitusasendile
 • Oskab keevitada MMA ja MIG/MAG keevitusseadmetega
 • Oskab lugeda WPS-i
 • Keevisõmbluste vead ja nende tekkepõhjused
 • Oskab teostada keevituse järeltöötlust
 • Tunneb erinevaid keevitusmaterjale
 • Teab, kuidas teostada igapäevast hooldust
 • Oskab parandada keevitusdefekte
 • Oskab seadistada keevitusaparaati vastavalt põhimaterjalile ja lisamaterjalile

Õppevorm: Teooriatunnid toimuvad õppeklassis, praktika õppelaboris

Õppematerjalid: Hansavest Koolituskeskuse koolitajate koostatud õppematerjalid

Nõuded õpingute lõpetamiseks. Hindamismeetodid ja -kriteeriumid:

 • Õpingud loetakse lõpetatuks, kui osaleja on saavutanud õppekavas kirjeldatud õpiväljundid ning sooritanud ettenähtud testid vähemalt hindele rahuldav (3).
 • Õppija on võtnud osa vähemalt 80% kursusest ning sooritanud praktilise töö

Väljastatav tunnistus: Hansavest Koolituskeskuse tunnistus

Koolitaja: Egon Marder, keevitusõpetaja, egon@hansavest.com

Koolitaja kvalifikatsioon ja kogemus: 15 a professionaalset töökogemust keevitustööde erivaldkondades. Läbitud kursused: 1. Keevitaja baaskursus; 2. Keevitaja 4. taseme kursus, 3. Keevituskordinaatori kursus B-tase, 4. VT2- visuaalne kontroll kursus, 5. Tuletööde koolituse kursus,

Koolituse maksumus (käibemaksuga): 2495€

Sisu

Koolituskava teemad:

 1. Teoreetiline osa (20 akadeemilist tundi)
  • Sissejuhatus ja üldinfo
  • Töökoha korraldamine
  • Kaitsevarustus ja ohutusnõuded keevitusseadmega töötamisel
  • Terminoloogia
 1. Praktiline osa (80 akadeemilist tundi)
  • Kaitsegaasis keevitamine (MIG/MAG keevitus ehk poolautomaatkeevitus)
  • Keevitamine erinevates keevitusasendites
  • Keevitusseadmed ja põletid
  • Erinevate keevisliidete tundmine ja valimine vastavalt materjalile
  • Traadipooli vahetamine ja keevitus
  • MMA-seadmel keevitamine
  • MIG/MAG-seadmel keevitamine
  • WPS

Koolituskava kinnitatud: 01.05.2021
Koolituskava koostaja nimi, kontakttelefon, e-post:
Egon Marder, egon@hansavest.com

Koolitusele registreerimine

"*" tähistab kohustuslikku välja

DD slash MM slash YYYY
This field is for validation purposes and should be left unchanged.
ISO Sertifikaat

ISO 9001 kvaliteedijuhtimissüsteemi sertifikaat

Hansavest omab ISO 9001:2015 kvaliteedijuhtimissüsteemi serifikaati, mis hõlmab kõiki ettevõttes toimivaid protsesse ja tegevusi. Kvaliteedi juhtimissüsteem annab kliendile kindluse, et protseduurid on teostatud selgete ja üheseltmõistetavate kvaliteedinõuete alusel ning töö kvaliteet on kõrge.